Soknedal Sparebank - Emisjon

Norne Securities AS er tilrettelegger av en emisjon på NOK 31,5 millioner i Soknedal Sparebank. Banken utsteder 300 000 egenkapitalbevis til kurs NOK 105. Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer.

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden:    9.april 2018 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden   : 27.april 2018 kl. 15:00

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev: Omkring 2.mai 2018

Innbetaling ved automatisk belastning av konto: Omkring 23.mai 2018

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret: Omkring 23.mai 2018

Utstedelse av egenkapitalbevis: Omkring 23.mai 2018

Levering av egenkapitalbevis :  Omkring 23.mai 2018

Hensiktsmessighetstest

Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Vennligst besvar spørsmålene som ligger i meny på venstre siden:

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

Legitimasjonskontroll

Emisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema som ligger i meny til venstre for legitimasjonskontroll og sende dette til emisjoner@norne.no

Informasjon elektronisk tegning i VPS

Privat personer har anledning til å tegne egenkapitalbevis via online tegningslink i VPS som ligger i meny på venstre side. Tegningen må gjennomføres før 27. april 2018 kl. 15:00.

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett

Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 3 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15.00 norsk tid den 27. april 2018 på følgende e-post eller adresser:

Soknedal Sparebank

att Siri Fossum

7288 Soknedal

E-post: ekbevis@soknedal-sparebank.no

Telefon.: 72 43 00 40

Norne Securities AS

Postboks 7801

5020 Bergen

E-post: emisjoner@norne.no

 Telefon: 55 55 91 30

Gode råd

Åpningstider, adresser og telefonnummer

Rådgivere i Soknedal Sparebank